BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG MẦM NON A, XÃ TỨ HIỆP

   Họ và tên: Trương Thị Thu Huyền

   Sinh ngày: 23/09/1977

    Chức vụ: Hiệu trưởng

    Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

    Học hàm, học vị: Cử nhân khoa học

    Trình độ: Đại học quản lý giáo dục, Đại học sư phạm  -  Khoa GDMN, Trung cấp Lý luận chính trị

     Địa chỉ: Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội

      Điện thoại: 0978591977

      Email: hahuyen2309@gmail.com

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Lý

    Ngày sinh: 15/06/1976

    Chức vụ: Phó hiệu trưởng 

    Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác chuyên môn

    Học hàm, học vị: Cử nhân khoa học

   Trình độ: Đại học quản lý giáo dục, Đại học sư phạm - Khoa GDMN,  Trung cấp Lý luận chính trị

    Địa chỉ:  Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội

    Điện thoại:  0976986184

    Email: bimtrang.2004@hatinh.edu.vn

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                                 

     Họ và tên: Cao Thị Thúy Nga

     Ngày sinh: 10/01/1980

     Chức vụ: Phó hiệu trưởng

     Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác nuôi dưỡng

     Học hàm, học vị: Cử nhân khoa học

    Trình độ: Đại học quản lý giáo dục, Đại học sư phạm - Khoa GDMN, Trung cấp Lý luận chính trị

     Địa chỉ: Thường Tín - Hà Nội

     Điện thoại:  0988612633

     Email: caonga10180@gmail.com