Địa chỉ: Tứ Hiệp – Thanh Trì
Điện thoại: 02462936167
 • Hiệu trưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0982324156
  • Email:
   lanmamnonatuhiep@gmail.com
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn