Địa chỉ: Tứ Hiệp – Thanh Trì
Điện thoại: 02462936167
 • Trương Thị Thu Huyền.
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng.
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học.
  • Điện thoại:
   0978591977
  • Email:
   hahuyen2309@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lan.
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
  • Điện thoại:
   0982324156
  • Email:
   lanmamnonatuhiep@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
  • Điện thoại:
   0983063681
  • Email:
   huyen81@hatinh.edu.vn