BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG MẦM NON A, XÃ TỨ HIỆP 

 

      Họ và tên: Nguyễn Thị Lan

      Sinh ngày: 06/01/1967

      Chức vụ: Hiệu trưởng

      Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

      Học hàm, học vị: Cử nhân khoa học

      Trình độ: Đại học quản lý giáo dục, Đại học sư phạm - Khoa GDMN,                            Trung cấp Lý luận chính trị

      Địa chỉ: Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội

      Điện thoại: 0982324156

      Email: lanmamnonatuhiep@gmail.com

      

 

    Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền

     Ngày sinh: 03/06/1981

     Chức vụ: Phó hiệu trưởng

     Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác chuyên môn

     Học hàm, học vị: Cử nhân khoa học

     Trình độ: Đại học quản lý giáo dục, Đại học sư phạm - Khoa GDMN,                            Trung cấp Lý luận chính trị

     Địa chỉ:  Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội

     Điện thoại:  0983063681

     Email: huyen81@hatinh.edu.vn

 

 

     Họ và tên: Trương Thị Thu Huyền

     Ngày sinh: 23/09/1977

     Chức vụ: Phó hiệu trưởng

     Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác nuôi dưỡng

     Học hàm, học vị: Cử nhân khoa học

     Trình độ: Đại học quản lý giáo dục, Đại học sư phạm - Khoa GDMN,                            Trung cấp Lý luận chính trị

     Địa chỉ: Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội

     Điện thoại:  0978591977

     Email: hahuyen2309@gmail.com